ข่าววัวชน » ข่าววัวชน โรคลัมปีสรับประทานระบาด โค ควาย ในวัวราชตายแล้วกว่า 800 ตัว

ข่าววัวชน โรคลัมปีสรับประทานระบาด โค ควาย ในวัวราชตายแล้วกว่า 800 ตัว

30 มิถุนายน 2022
192   0

ข่าววัวชน วัว ควายในวัวราช เป็นโรคลัมปีสรับประทาน ตายแล้วกว่า 800 ตัว ป่วยไข้กว่า 12,000 ตัว ปศุสัตว์ไม่รอคอยวัคซีนแล้ว รีบรักษาเพื่อลดการเสียชีวิตของสัตว์เป็นหลัก

ข่าววัวชน

ข่าววัวชน นักข่าวแถลงการณ์ว่า หลังจากช่วงวันที่ 6 กรกฎาคม64 ก่อนหน้าที่ผ่านมา ห้องประชุม คณะรัฐมนตรีได้ลงความเห็นอนุมัติงบประมาณรายการจ่ายรายปีงบประมาณ พุทธศักราช2564 งบประมาณกึ่งกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ กรณีเร่งด่วนหรือจําเป็น เพื่อควบคุมโรคลัมปีสกินในวัว ควาย ตามข้อมูลที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอในวงเงินงบประมาณจํานวน 684,218,000 บาท เพื่อเป็นค่าครองชีพสำหรับเพื่อการควบคุมโรคลัมปีสกินในวัว ควาย ประกอบไปด้วย

1.ค่าแรงงานสมัครใจปศุสัตว์ จํานวน 14,510,000 บาท
2.ค่าจัดซื้อวัคซีนโรคลัมปี สรับประทาน จํานวน 5,000,000 โดส เป็นเงิน 230,138,000 บาท
3.ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการฆ่าเชื้อในฟาร์มรวมทั้งยานพาหนะสำหรับการเปลี่ยนที่สัตว์ จํานวน 24,000,000 บาท
4.ค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์เพื่อการดูแลรักษาวัว ควาย จํานวน 200,000 ตัว เป็นเงิน 361,000,000 บาท รวมทั้งเพื่อการปฏิสังขรณ์ บํารุงสุขภาพสัตว์เลี้ยงของเกษตรกร จํานวน 200,000 ตัวเป็นเงิน 39,800,000 บาท
5.ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์ สําหรับการเก็บเนื้อเก็บตัวอย่าง ฉีดยาและก็รักษาเป็นเงิน 14,770,000 บาท นั้น

รวม ข่าววัวชน <<คลิ๊ก!!
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : กรมปศุสัตว์ เคาะแก้ไขเกษตรกรจากโรคลัมปีส ทดแทนให้คนละไม่เกิน 2 ตัว