ข่าววัวชน » ปศุสัตว์ เหนือคลอง แถลงห้ามเคลื่อนย้าย โค – กระบือ !!

ปศุสัตว์ เหนือคลอง แถลงห้ามเคลื่อนย้าย โค – กระบือ !!

28 พฤษภาคม 2022
112   0

ปศุสัตว์ อ.เหนือคลอง ออกประกาศ กำหนดเขตโรคระบาตชั่วคราว!!

ปศุสัตว์

ที่ทำการปศุสัตว์อำเภอเหนือคลอง ออกประกาศ
เรื่อง ระบุเขตโรคระบาตชั่วครั้งชั่วคราว ชนิตสัมปี สกิน (lumpy Skin Disease ; LSD) ในวัวแล้วก็ควาย ในท้องที่ บ้านเกาะไทร กลุ่มที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือลำคลอง กล่าวว่าเจอสัตว์ชนิตวัวเนื้อมีอาการป่วยเป็นโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease ; LSD) ซึ่งเป็นโรคระบาตตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช๒๕๕๘ โดยมีลัษณะทิศทางที่จะแพร่ระบาตออกไปยังท้องที่ใกล้กัน หรือระบาดเข้ามาในท้องที่ได้ จากการย้ายที่สัตว์ หรือซากสัตว์ ที่เป็นโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด อาศัยอำนาจตามความลับมาตรา 21 ที่พ.ร.บ.โรคระบาตสัตว์ พุทธศักราช2558 สัตวแพทย์ประจำท้องที่อำเภอเหนือลำคลอง ก็เลยออกประกาศไว้ ดังนี้
.
ข้อ 1 ให้ท้องที่ บ้านเกาะไทร กลุ่มที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือลำคลอง ไปทางทิศเหนือ เขียน กลุ่มที่ 5 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือลำคลอง ไปด้านทิศใต้
เขียน กลุ่มที่ 3 ตำแลลำคลองขนาน อำเภอเหนืคคลอง
ไปทางทิศตะวันออก จต กลุ่มที่ 3,4 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง ไปทางทิศตะวันตก เขียน กลุ่มที่ 2 ตำบลคลองเขม้า อำเภอเหนือคลอง เป็นเขตโรคระบาดชั่วครั้งชั่วคราว ชนิตโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : SD) ในวัว ควาย
.
ข้อ 2 ห้ามไม่ให้ผู้ใดย้ายที่วัว ควาย หรือขากของสัตว์ตังกล่าว เข้า ออก ผ่าน หรือ ด้านในโรคระบาดชั่วครั้งคราว นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ผู้มีบทบาทรับผิดชอบประจำเขตนั้นครั้งใดก็ตามมีการโยกย้ายดังที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 ที่พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558
ดังนี้ เมื่อวันที่ 16 เดือนธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 16 เดือนมกราคม 2565 ประกาศในวันที่ 16 ธ.ค. 2565
.
คนใดละเมิดมาตรา 22 จะต้องระวางโทษติดตะรางไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรืออีกทั้งจำ
อีกทั้งปรับ ตามมายี่ห้อ 64 ที่พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พุทธศักราช2558